حضرت محمد(ص) و نماز:

نماز در مكه بر رسول خدا(ص) واجب شد، و خداوند به پیامبر(ص) دستور داد : آنچه را از كتاب اسمانی به تو وحی شده تلاوت كن و نماز را به پای دار زیرا نماز انسان را از زشتی و اعمال خلاف باز می دارد.

و در تاریخ می خوانیم آنگاه كه نماز برای رسول خدا(ص) واجب گردید ، جبرئیل از سوی خداوند نزد آن حضرت ، كه در بالای مكه بود آمد، چشمه آبی پیدا شد.جبرئیل با آب وضو گرفت ، رسول خدا(ص) هم وضو گرفتن جبرئیل را مشاهده كرد و آموحت ، كه چگونه باید برای نماز وضو بگیرد ، آن گاه رسول خدا(ص) مثل جبرئیل وضو گرفت ، سپس جبرئیل او را به نماز وا داشت و نماز را به او آموزش داد. ابن عباس می گوید:وقتی نماز برای رسول خدا(ص) واجب شد، جبرئیل برآن حضرت نازل شد و نماز ظهر را بعد از تمایل خورشید به او آموخت، بعد نماز عصر را به او آموخت، چون خورشید غروب كرد نماز مغرب را به فرا داد، بعد نماز عشا را به تعلیم داد، و چون سپیده صبح طلوع نمود، نماز صبح را به آن حضرت آموخت...(1)

1-سوره عنكبوت آیه 45

منبع:http://tasbeh.mihanblog.com/
برچسب ها :
تسبیح ,  نماز ,  پوستر نماز ,  حدیث نماز ,  داستان نماز ,  نماز حضرت محمد ,  نماز و ائمه , 

موضوع :
انبیا و نماز ,  حدیث نماز ,  نماز پیامبر(ص) و ائمه ,