ای کـاش وقتــی " خـداونـد " در کافـه ی ٍ محشــر بگـوید
چـه داشتــی ... ؟

حسیــن(ع) سـربلـند کند و بگـوید :

حسـاب شد مهـمانِ مــن ...